Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GREAT PLACE TO CHANGE

Laatste update: 1 november 2021

Hier vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten die door GREAT PLACE TO CHANGE worden geleverd. De algemene voorwaarden worden geactualiseerd op de website. Vragen? Neem contact met ons op.

DEFINITIES

 • Activiteit : alle type activiteiten die door GREAT PLACE TO CHANGE worden georganiseerd, zoals de inspiratiesessie, trainingen en workshops.
 • Deelnemer : iemand die meedoet aan de activiteiten die vanuit GREAT PLACE TO CHANGE worden georganiseerd en/of begeleidt.
 • Opdracht : de overeenkomst die ontstaat doordat opdrachtgever akkoord geeft op de offerte.
 • Opdrachtgever : de persoon or organisatie die opdracht geeft tot het uitvoeren van activiteiten door GREAT PLACE TO CHANGE.
 • Offerte : het voorstel van GREAT PLACE TO CHANGE aan opdrachtgever.
 • Online GREAT PLACE TO CHANGE training : een door GREAT PLACE TO CHANGE georganiseerde online training die plaatsvindt op basis van open inschrijving.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en diensten van GREAT PLACE TO CHANGE. Door opdracht te verlenen gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.
 • Indien deze algemene voorwaarden op enig onderdeel in strijd zijn met wat in de opdracht staat, gaat wat in de opdracht staat voor.
 • GREAT PLACE TO CHANGE is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht binnen 4 weken na kennisname van deze wijzigingen te annuleren indien hij niet akkoord is met de aangebrachte wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van inkoop- of andere (leverings)voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

DIENSTEN EN LEVERING

 • GREAT PLACE TO CHANGE levert activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van innovatie binnen de publieke en commerciële sector.
 • Alle activiteiten en diensten van GREAT PLACE TO CHANGE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij GREAT PLACE TO CHANGE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 • Voorafgaand aan het verlenen van een opdracht door opdrachtgever, verstrekt GREAT PLACE TO CHANGE altijd een offerte waarin de activiteiten en diensten die binnen de opdracht worden geleverd zijn beschreven.
 • GREAT PLACE TO CHANGE zal zich inspannen om haar dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig het in de offerte gestelde en waar relevant aangevuld met additioneel met opdrachtgever gemaakte schriftelijke afspraken.

TARIEVEN EN FACTURATIE

 • De in de offerte geldende tarieven zijn geldig tot 2 maanden na de offertedatum.
 • De in de offerte opgenomen tarieven zijn incl. kosten voor voorbereiding van de activiteit en materialen tenzij anders vermeld.
 • De tarieven zijn exclusief kosten voor locatie en bijbehorende kosten zoals die van koffie/thee/lunch etc. tenzij anders vermeld.
 • De tarieven zijn excl. reiskosten (0,27 euro per kilometer gerekend vanaf Reeuwijk) en eventuele verblijfkosten. CO2 uitstoot van de kilometers wordt gecompenseerd via Trees for All.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald.

ANNULERING EN WIJZIGING

 • Activiteiten kunnen tot uiterlijk vier weken voor aanvang door een opdrachtgever kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
 • Bij annulering van een activiteit minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een activiteit minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van een activiteit minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief direct in rekening gebracht en de resterende 50% zodra een nieuwe datum is gepland.
 • Bij verplaatsing van een activiteit minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief direct in rekening gebracht en een extra 50% zodra een nieuwe datum is gepland.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van een trainingsplek geldt dat de plek aan een collega overgedragen mag worden, afhankelijk van de restricties die GREAT PLACE TO CHANGE hanteert met betrekking tot het soort deelnemers voor de betreffende activiteit.
 • Deelname aan een online GREAT PLACE TO CHANGE training kan tot 7 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen, kan de trainingsplek aan een collega overgedragen worden, afhankelijk van de restricties die GREAT PLACE TO CHANGE hanteert met betrekking tot het soort deelnemers voor de betreffende training.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen het Auteursrecht, van door GREAT PLACE TO CHANGE ontwikkelde en gebruikte diensten en materialen behoren toe aan GREAT PLACE TO CHANGE en/of haar leveranciers.
 • Opdrachtgever verkrijgt door deelname aan een GREAT PLACE TO CHANGE activiteit enkel de gebruikrechten op door GREAT PLACE TO CHANGE geleverde diensten en materialen. Het is opdrachtgever niet toegestaan het genoemde materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij GREAT PLACE TO CHANGE hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
 • Alle binnen de uitvoering van een opdracht ontwikkelde concepten, ideeën en/of plannen zijn eigendom van de opdrachtgever. Alle intellectueel eigendomsrechten aangaande deze concepten, ideeën en /of plannen liggen bij opdrachtgever en het is GREAT PLACE TO CHANGE niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij opdrachtgever hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
 • Zonder afbreuk te doen aan de eigendomsrechten van opdrachtgever, geeft opdrachtgever GREAT PLACE TO CHANGE toestemming om als onderdeel van haar promotionele activiteiten, in algemene termen, over de opdracht te communiceren.

VERTROUWELIJKHEID

 • Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, zijn GREAT PLACE TO CHANGE en door GREAT PLACE TO CHANGE ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingezette derde partijen, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is GREAT PLACE TO CHANGE niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 • enzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes en/of andere concurrentiegevoelige uitingen van GREAT PLACE TO CHANGE, niet aan derden openbaren.
 • GREAT PLACE TO CHANGE en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

AANSPRAKELIJKHEID

 • GREAT PLACE TO CHANGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van de door haar geleverde dienstverlening.
 • GREAT PLACE TO CHANGE maakt voor uitvoering van haar diensten gebruik van de services van derden. Denk hierbij aan fysieke locaties, online applicaties, additionele facilitators, enzovoorts. Wanneer GREAT PLACE TO CHANGE derden bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is GREAT PLACE TO CHANGE jegens haar opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt, waaronder inbegrepen het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een door een derde partij geleverde dienst die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 • Mocht GREAT PLACE TO CHANGE (moeten) besluiten een door haar geplande activiteit niet door te kunnen laten gaan, dan zal GREAT PLACE TO CHANGE aanbieden deze activiteit kosteloos op een later moment alsnog uitvoeren. Het staat opdrachtgever vrij om de geannuleerde activiteit vervolgens kosteloos te annuleren. Dit recht geldt enkel voor de geannuleerde activiteit, niet voor de overige activiteiten binnen de verleende opdracht.
 • Indien GREAT PLACE TO CHANGE onverhoopt toch tot enige vorm van aansprakelijkheid gehouden zou zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis en maximaal tot de uitkering die plaatsvindt onder de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

OPSLAG EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van GREAT PLACE TO CHANGE te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen GREAT PLACE TO CHANGE en van eventueel door GREAT PLACE TO CHANGE ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.
 • De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

OVERIGE BEPALINGEN

 • De relatie tussen GREAT PLACE TO CHANGE en haar opdrachtgevers wordt exclusief beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GREAT PLACE TO CHANGE en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in stand zal worden gelaten.

GREAT PLACE TO CHANGE is gevestigd te Reeuwijk en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39829510. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.GreatPlaceToChange.com.